Microinvest ТРЗ и ЛС
Размер: 24 MB
Дата: 18.10.2018
Версия: 3.77.926
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя. За осигуряване на безпроблемна и надежда работа, Microinvest препоръчва преминаването към последно поколение софтуерни системи Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, отговарящи на всички данъчни изисквания.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.Microinvest ТРЗ и ЛС представлява система за поддържане на база данни за личния състав на дадено предприятие (фирма), даваща възможност автоматично да се начисляват заплатите на персонала. Благодарение на гъвкавия механизъм от формули програмата може да бъде пригодена за употреба дори и във фирми с много специфична и нестандартна система на изплащане на заплати, като само с промяната на някои от формулите се сменя механизма за обработка на данните. Програмата автоматично попълва Разчетно-платежна ведомост, Рекапитулация, Здравно осигуряване, ПКБ и ДОО, което позволява бързо осчетоводяване на заплатите, дискета за НОИ. Благодарение на детайлните фишове за заплати, които програмата печати, работниците могат да получат подробна информация за получаваната от тях сума.

Програмата е многофирмена, позволява поддържане картотека на персонала, извеждане на фишове, ведомости за заплати и рекапитулации за лицата, наети по трудови правоотношения, както и възможност за настройка на системата за обработка на сумите за получаване, данъците и осигуровките за лицата, наети по граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващите се лица.

Microinvest ТРЗ и ЛС притежава следните функционални възможности:

 • Поддържане на лични картони с данни за работниците и служителите;
 • Начисляване на заплати по стандартно зададени алгоритми;
 • Възможност за задаване на потребителски показатели (начисления, удръжки и др.) и схеми за тяхното изчисляване;
 • Обработка на болнични и отпуски;
 • Извеждане на фишове, стандартни ведомости и рекапитулации;
 • Възможност за модификация на фишовете и създаване на потребителски справки, ведомости и рекапитулации;
 • Експорт на дискети на декларациите за осигурените лица във формата на НОИ;
 • Експорт на всички документи и справки в MS MS Word, MS MS Excel или друг текстов редактор;
 • Автоматично преизчисляване на дължимия данък на годишна база и извеждане на Служебна бележка;
 • Разпечатка на предварително съставени трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, касаещи личния състав на фирмата.

Програмата притежава удобен механизъм за генериране на потребителски справки с информация за минали месеци и периоди и възможност за записване на шаблона на справките за многократно използване.
Microinvest ТРЗ и ЛС работи с всички принтери, инсталирани под Windows.

Програмата поддържа система за защита с пароли. Основни предимства на програмата са:

 • Лесна, подредена и удобна за работа;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Много, много, много справки...

В продукта са заложени и основните бланки на трудови договори и служебни бележки.

* Конвертиране на данни между класическите продукти и продукти от серията Pro изисква последни версии на двата продукта.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X