3.00.005
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени във версия 3.00.005 и версия 3.00.101 – СУПТО е направена следната оптимизация:

• Направена е промяна в структура на *xml файл при експорт към счетоводство с различни ставки по ДДС, меню Операции→Експорт към счетоводство;
• Направена е визуална оптимизация в меню Операции. Добавена е нова функционалност Онлайн услуги:
• Импорт/Експорт на документи;
• Импорт/Експорт на партньори.
*Забележка: В процес на разработка.
• Направена е визуална оптимизация в меню Други→Настройки→таб Онлайн услуги. Добавени са нови секции:
• Данни за вписване в онлайн услугите на Microinvest;
• Онлайн услуги на Microinvest;
• Настройки за експорт към счетоводство.
*Забележка: В процес на разработка.
3.00.004
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени във версия 3.00.004 и версия 3.00.101 – СУПТО е направена следната оптимизация:

• Направено е разделяне на стойността на данъчна основа и ДДС при печат на документ, в който присъстват стоки в посочената ДДС група (меню Редакция→Стоки). Оптимизацията е реализирана за следните типове документи:
• Фактура;
• Дебитно известие;
• Кредитно известие;
• Стокова разписка;
• Сторно.
3.00.003
Екипът на Microinvest Ви информира, че в настоящата версия е направена промяна в инсталационния файл на Microinvest Invoice Pro. Предоставени са две възможности за протичане на инсталация: версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО. Версия 3.00.101 - СУПТО предостaвя възможност за връзка с избран касов апарат и печат на касова бележка при избран тип плащане: В Брой, По карта и Комбинирано.
Преминаване от СУПТО версия към версия 3.00.003 на програмата на потребителско ниво не е възможна.

• Добавена е настройка за въвеждане на различен касов апарат за всяка фирма. Други→Настройки→Основни→Касов апарат по подразбиране. Настройката служи за добавяне на повече от един касов апарат на едно работно място, както и за постоянен избор на касов апарат за всяка различна фирма на едно работно място. Настройката е индивидуална за всеки потребител – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Добавена настройка за диапазон на УНП за всеки касов апарат в меню Други→Настройки→Номерация на документи – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация във визуализация на резервирано УНП в меню Операции→Издаване на документ. Добавено е скриващо се меню за визуализация на УНП – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация за индикация на връзка с фискално устройство в меню Операции→Издаване на документ. Добавено е скриващо се меню за визуализация на връзка с фискално устройство – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в резервиране на УНП в меню Операции→Издаване на документ – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в подредба на потребители при вход в програмата – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в списък за избор на потребител при вход на програмата. Запазва се последния вход на потребител за всяка фирма – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в бързо въвеждане на партньор в меню Операции→Издаване на документ. Възможност за бързо търсене на партньор по име или част от име и избор с клавиш Enter – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в бързо въвеждане на партньор в меню Операции→Издаване на документ. Възможност за бързо търсене на партньор по ЕИК или част от ЕИК и избор на с клавиш Enter– версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в бързо въвеждане на партньор в меню Операции→Издаване на документ. Възможност за преминаване към стока с избор на партньор и избор на клавиш Enter– версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация на ДДС група във фискален бон при издаване на документ с формат Документ без начисляване на ДДС в меню Операции→Издаване на документ – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в дължина на Номер на касов бон в меню Операции→Издаване на документ – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в ширина на шрифт на справки: – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Издадени документи;
• Хронология и статус на документи;
• Стоки по документи;
• Продажби по стоки;
• Монитор на операциите;
• Партньори;
• Стоки;
• Действия по потребители;
• Обобщени данни за продажбите;
• Данни за плащане за продажбите;
• Детайлни данни за продажбите;
• Сторнирани продажби;
• Анулирани продажби;
• Направена е оптимизация в Операции→Експорт към счетоводство с формат XML. Не се експортира стока с нулево количество и цена – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация за автоматично създаване на конфигурационен файл при невалидност – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в конфигурационни системни файлове – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация за конфигуриране на права за достъп при избор на бутон Поправка в инсталационен файл – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Добавено съобщение при неправилно настроени права за достъп. Извежда се съобщение за неправилна конфигурация на системните права за достъп и стартиране еднократно на програмата като администратор – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация за конфигуриране на права за достъп при стартиране като администратор. При еднократно стартиране като администратор се залагат нужните права за достъп на всички системни файлове – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в системни таблици при незавършен касов бон – версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация при промяна на групи в Редакция→Стоки – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация при промяна на групи в Редакция→Партньори – версия 3.00.003 и версия 3.00.101 – СУПТО;
• Направена е оптимизация в поле Причина в меню Операции→Издаване на документ с тип на документ Кредитно известие. Отключена е възможност за избор на Операторска грешка, Връщане/Рекламация и Намаление на данъчната основа – версия 3.00.101 – СУПТО.
3.00.002
Екипът на Microinvest Ви информира, че в настоящата версия е направена промяна в инсталационния файл на Microinvest Invoice Pro. Предоставени са две възможности за протичане на инсталация: версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО. Версия 3.00.101 - СУПТО предостaвя възможност за връзка с избран касов апарат и печат на касова бележка при избран тип плащане: В Брой, По карта и Комбинирано.
Преминаване от СУПТО версия към версия 3.00.002 на програмата на потребителско ниво не е възможна.


⦁ Добавен е нов модул Управление на касов апарат в меню Други – версия 3.00.101 – СУПТО. Модулът се състои от две секции Управление на касов апарат и Устройства:
⦁ Секция Управление на касов апарат – предоставя възможност за извеждане на следните данни:
⦁ Внасяне/изнасяне на суми от касов апарат;
⦁ Изготвяне на дневни отчети: Z - отчет и X - отчет;
⦁ Изготвяне на месечни отчети: кратък отчет и пълен отчет;
⦁ Извеждане на дубликат на последна бележка;
⦁ Секция Устройства – секцията служи за извършване на необходимите настройки за връзка с касов апарат. Включва списък с устройства за принтиране. Секция Разширени – позволява вписване на по-детайлнo вписване на данни, тип настройки за избраният касов апарат;
⦁ Добавена е контекстно вградена помощ за всяко активно поле (поле, в което е позициониран курсора на мишката), секция Съобщения на Помощен панел;
⦁ Добавена е клавишна комбинация за извеждане на модул Управление на касов апарат – CTRL+K - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е промяна в модул Настройки, меню Други. Секция Устройства е преместена в меню Други→Управление на касов апарат - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавени са нови бутони в лентата с бързи бутони на програмата:
⦁ Проверка на ДДС - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Импорт от Microinvest Склад Pro - версия 3.00.002;
⦁ Международен документ - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Управление на касов апарат - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направено е обновяване на протоколи за връзка с касов апарат - добавени са нови модели в списъка за избор, както и оптимизация в осъществяване на връзката със съществуващи - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавена е нова функционалност – автоматично попълване на поле Мярка, след избор на стока и преминаване в следващо поле с бутон Enter и Tab в модул Издаване на документ, меню Операции - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Премахната е настройка Визуализация на УНП от меню Други→Настройки→Основни - версия 3.00.002;
⦁ Премахнато е предупредително съобщение за загуба на данни в меню Операции→ Издаване на документ при изход без налични данни в него - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Премахната е автоматично извежданата стойност "0" от поле Скорост, меню Други→Управление на касов апарат→Устройства→Разширени - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в проверка за валидация на връзка с касов апарат при издаване на документ Проформа фактура;
⦁ Направена е оптимизация в проверка за валидация на връзка с касов апарат и избран тип плащане По сметка;
⦁ Направена е оптимизация при изчисляване на стойността на ДДС при включена активна настройка Цените на стоките са с включено ДДС, меню Други→Настройки→Основни и избрана група – 9% ДДС за конкретна стока, меню Редакция→Стоки - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация за документ Проформа фактура в следните направления - версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Генериране на УНП;
⦁ Добавяне на УНП при визуализация на документа;
⦁ Добавено е УНП към документ Дебитно известие (ДИ) - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при извеждане на УНП за документ Дебитно известие (ДИ) - версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ във фискален бон;
⦁ печат на документ Дебитно известие (ДИ);
⦁ Направена е оптимизация при извеждане на стоки по съответните групи във фискален бон за фирма нерегистрирана по ЗДДС за документи тип Сторно и Стокова разписка;
⦁ Направена е оптимизация в поле номер на фискална памет при редакция на документи тип Сторно и Кредитно известие (КИ) - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при печат на Номер на фискална памет във фискален бон при документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при въвеждане на символи в поле УНП в документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно – малки и главни символи - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в поле номер на фискален бон и номер на фискална памет при изтриване на съдържанието им за документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при ръчно изтриване на УНП в документи - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при изчистване на полета УНП, номер на фискален бон, номер на фискална памет, дата и час на фискален бон и причина при смяна на тип на документа - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е визуална оптимизация на колона Вид на плащането в справка Данни за плащания по продажби, меню Справки→Национална Агенция за Приходите - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е визуална оптимизация на колона Тип на плащането в справка Хронология и статус на документите, меню Справки - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в справка Продажба по партньори, на ниво Партньор и групата, в която е включен - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в извеждане на суми в следните справки - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Продажби по стоки;
⦁ Издадени документи;
⦁ Монитор на операции;
⦁ Направена е оптимизация в правата на инсталационната директория на програмата - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в извежданият номер на версия при стартиране, спрямо избрания тип визуален стил - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавен е одиторски профил във връзка с изисквания от Наредба Н–18 – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при вход в програмата на ниво потребител с различна група от администратори – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в списък за избор на потребител в меню Справки→Национална Агенция за Приходите→панел Параметри и обработка→секция Параметри - версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в списъка с функционалности в меню Операции. Премахнати са следните импорти за версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Бърз импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Обобщен импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Направена е оптимизация за избор на версия при стартиране на инсталационен файл Setup_InvoicePro.exe;
⦁ Направена е промяна в директорията на конфигурационните настройки за връзка с касов апарат;
⦁ Направена е оптимизация при сортиране на COM порт, меню Други→Управление на касов апарат→Устройства;
⦁ Добавена е контрола при въвеждане на нова банкова сметка, при съществуваща стара без посочен IBAN, меню Редакция→Администриране→Моята фирма - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при изтриване на група от номенклатура в следните модули - версия 3.00.002:
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Направена е оптимизация при извършване на редакция на данни при работа в мрежа за следните модули - версия 3.00.002:
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Меню Редакция→Документи;
⦁ Добавена е възможност за връщане на фокус в поле стока след затваряне на филтър;
⦁ Добавена е възможност за затваряне на прозорец чрез бърз бутон ESC в следните прозорци - версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Меню Файл→Архивиране на фирма;
⦁ Меню Файл→Възстановяване на фирма;
⦁ Меню Операции→Импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Меню Операции→Обобщен импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Меню Операции→Импорт на стоки;
⦁ Меню Операции→Импорт на партньори;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Направена е оптимизация в компоненти, необходими за извършване на настройка с касов апарат, версия СУПТО в следните направления:
⦁ Инсталационен файл setup_invoicepro.exe
⦁ При стартиране на програмата;
⦁ Добавена е по-стриктна проверка и забрана за дублиране на документ;
⦁ Направена е оптимизация при извършване редкация на данни за партньор – изтриване на адрес в секция Адреси, меню Редакция→Партньори;
⦁ Добавена е логика за печат на ДДС групи по стоки към касов апарат.
3.00.001
Екипът на Microinvest Ви информира, че в настоящата версия е направена промяна в инсталационния файл на Microinvest Invoice Pro. Предоставени са две възможности за протичане на инсталация: стандартна инсталация и версия СУПТО – връзка с фискални устройства. Версия СУПТО предостaвя възможност за връзка с избран касов апарат и печат на касова бележка при избран тип плащане В Брой.
Преминаване от СУПТО версия към стандартна версия на програмата на потребителско ниво не е възможна.

• Добавена е нова секция Устройства в меню Други→Настройки - версия СУПТО;
• Добавени са две нови поредици документи: Сторно и Продажба в меню Други→Настройки→Номерация;
• Добавен е нов документ Сторно, меню Операции→ Документи→Тип документ;
• Добавен е нов тип плащане Вече платено, меню Операции→ Издаване на Документ;
• Направена е оптимизация при попълване на поле Към документ № , модул Издаване на документ при тип: Дебитно известие, Кредитно известие,Сторно. Възможност за избор от списъка с издадени документи с клавиш F4 или двоен клик ляв бутон на мишката;
• Добавени са нови полета в модул Издаване на документ тип: Дебитно известие, Кредитно известие,Сторно: данните се въвеждат автоматично във версия СУПТО при избран документ в поле Към документ № .
• УНП – Уникален номер на продажбата: Прим. номер XXXХХХХХ-ZZZZ-0000001, където ХХХХХХXX – 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, ZZZZ – 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000001 – 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ;
• Номер на фискален бон;
• Номер на фискална памет;
• Дата и час на фискален бон;
• Причина;
• Добавен е бутон и бърза функция Анулиране в модул Издаване на документи, меню Операции;
• Добавена е настройка Визуализиране на анулирани документи в меню Редакция→Документи;
• Добавена е възможност за възстановяване на анулиран документ, меню Редакция→Документи. Функция Възстановяване в секция Бързи команди на Помощен панел, след избран документ от списъка с анулирани документи;
• Добавени са нови справки в меню Справки за версия СУПТО:
• Хронология и статус на документи – извежда информация за извършвани действия по документа;
• Национална Агенция за Приходите:
• Действия по потребители – извежда информация за извършвани действия на ниво потребител;
• Обобщени данни за продажбите;
• Данни за плащания по продажбите;
• Детайлни данни за продажбите;
• Сторнирани продажби;
• Анулирани продажби;
• Номенклатури: Стоки, Клиенти, Видове операции, Видове плащания, Потребители, Роли на потребители;
• Добавено е ново поле Код на потребителя в модул Потребители, меню Редакция→Администриране;
• Добавена е проверка за име, парола и код на потребителя – съобщения в секция Помощен панел и секция Съобщения в Помощния панел;
• Добавен е QR Код в долен ляв ъгъл при печат на документ. Осъществява връзка с някой от следните ресурси: www.microinvest.net, www.micro.bg; www.invoicepro.bg, Facebook страницата на Microinvest;
• Направена е оптимизация в модул Експорт към Счетоводство→ Продукт ИСФУ „Бизнес Навигатор“;
2.00.007
· Добавена е възможност за безплатна регистрация на ПП Microinvest Invoice Pro. Регистрацията осигурява достъп до автоматични функции, като търсене на партньори по ЕИК и ДДС номер.
Стартиране на форма за регистрация:
· при първоначално стартиране на програмата след успешно завършване на актуализацията;
· меню Други→Регистриране.
· Добавена е информация за статус на програмата: регистриран или нерегистриран продукт в меню Други→Настройки→Основни→секция Регистрация;
· Добавено е уведомително съобщение при използване търсенето по ЕИК и ДДС номер в модул Партньори при нерегистриран продукт;
· Направена е оптимизация при печат на Международен документ. Извеждане на съдържанието от поле Term, секция Ship To в Deal Details при печат;
· Добавен е нов модул Платежни документи, меню Операции→Платежни документи. Възможност за печат на следните платежни документи:
· Платежно нареждане към бюджета;
· Бюджетно платежно нареждане;
· Платежно нареждане за кредитен превод;
· Платежно нареждане за директен дебит;
· Вносна бележка;
· Нареждане разписка;
· Нареждане за масово плащане.
· Добавена е възможност за използване на клавишни комбинации за бърз достъп до конкретен платежен документ;
· Добавена е възможност за изготвяне на експорт в *. TXT формат на документи по спецификация за структура и съдържание файл с данни на Бизнес навигатор;
· Направена е оптимизация в извеждане на стойности при изготвяне на файл в *.XML формат, меню Операции→Експорт към счетоводство;
· Направена е оптимизация в извеждане на стойности в справка Издадени документи;
· Направена е визуална оптимизация в модул Основни настройки, меню Други→Настройки;
2.00.006
· Направена е оптимизация на структурно ниво, свързано с прехвърляне на данни от класическaта серия на ПП Microinvest, модул Прехвърляне на фирма от Microinvest Invoice, меню Операции;
· Добавени са допълнителни валидации при прехвърляне на фирма от Microinvest Invoice;
· Добавена e проверка за избран период в модул Експорт към счетоводство, меню Операции. При липса на избран период се извежда съобщение със забранителен характер;
· Направена е оптимизация в съдържанието на съобщения от предупредителен и забранителен характер, при различни валидации;
2.00.005
· Добавена е възможност за автоматична проверка за ревизия на версия. Проверката се активира при стартиране на програмата и наличие на ревизия. Извежда се списък с включените оптимизации във версията. След преглед на измененията потребителят може да потвърди инсталацията с бутон Актуализация или да откаже с бутон Отказ;
· Направена е оптимизация при извършване на импорт на документи от Microinvest Склад Pro меню Операции→Бърз импорт от Microinvest Склад Pro и Импорт от Microinvest Склад Pro;
· Направена е оптимизация при възстановяване на архив на база данни, тип *.xml файл.
2.00.004
• Добавена е нова група настройки - Плащания, меню Други→Настройки→Основни:
· Предпочитан тип плащане – попълва автоматично поле Плащане при издаване на документ;
· Банкова сметка по подразбиране – попълва автоматично поле Банкова сметка при издаване на документ с избран тип плащане по сметка и комбинирано;
• Направена е оптимизация в модул Издаване на Документ. При избран тип плащане – Комбинирано се извежда поле Банкова сметка;
• Добавено е съобщение със забранителен характер при опит за изтриване на банкова сметка, участваща в издадени документи, меню Редакция→Администриране→Моята фирма, Банкови сметки;
• Добавена е нова секция Данни на чужд език в модул Моята фирма, меню Редакция→Администриране. Данните се въвеждат ръчно от потребителя;
• Направена е оптимизация във визуализацията на модул Моята фирма→ Основни данни, меню Редакция→Администриране при ниска резолюция на работния плот;
• Направена е оптимизация в модул Партньори, меню Редакция в следните направления:
· Прозорец Редакция на партньор е обособен в две основни секции:Основни данни и Адреси.
· Основни данни – обособени две секции Данни на български език и Данни на чужд език. Секция Данни на чужд език се попълва ръчно от потребителя;
· Адреси - обособени две секции Данни на български език и Данни на чужд език. Секция Данни на чужд език се попълва ръчно от потребителя. Добавена е възможност за въвеждане на повече от един адрес на контрагента, бутон Нов. Възможност за избор на адрес на партньора се използва в модул Международен документ.
· Направена е оптимизация в модул Международен документ в следните направления:
· Добавена е възможност за избор на адрес на партньора в секция Bill Тo и Ship То, поле Партньор;
· Добавено е ново поле Term в секция Ship To – данните в полето се въвеждат от потребителя. Могат да бъдат посочени основание на сделката;
· Направена е визуална оптимизация на бланка Международен документ;
· Добавени са данни за номер и дата на Фактура и номер и дата на Протокол за ВОП при трансформиране на Дебитно известие, Кредитно известие и протокол за ВОП в Международен документ;
· Направена е оптимизация при изтриване на съдържанието в поле Забележка;
· Добавено е съобщение с въпросителен характер за изход от програмата с потвърждение от потребителя, бутон Изход/клавишна комбинация Alt+F4/функция Изход от меню Файл;
· Направена е оптимизация в извеждане на стойности при наличие на документ Кредитно известие за избран период в ред Общо на справка Издадени документи;
· Направена е оптимизация при извършване на импорт на документи от Microinvest Склад Pro меню Операции→Бърз импорт от Microinvest Склад Pro и Импорт от Microinvest Склад Pro. Посоченият в издадените документи тип плащане се прехвърля при импорт на документите. При избран тип плащане с ваучер в поле Плащане в Microinvest Invoice Pro ще намери отражение като плащане „в брой“.
2.00.003
• Добавени са нови настройки в меню Други→Настройки→Основни настройки:
o Забележка към всеки ред при издаване на документ – при активна настройка в меню Операции→Издаване на документ се визуализира допълнителна колона Забележка.
o Групиране по Забележка при експорт към .xml файл;
o Синхронизиране на номенклатури от Microinvest Склад Pro.
• Направена е оптимизация във филтър в прозорец Партньори;
• Направена е оптимизация във филтър в прозорец Стоки;
• Направена е оптимизация при попълване на поле Получател и поле Съставител при издаване на нов документ;
• Направена е оптимизация при печат на документи и наличие на партньори с еднакви имена;
• Направена е оптимизация при печат на фактура с произволно ДДС;
• Направена е оптимизация при печат на следните типове документи:
o Проформа фактура;
o Стокова разписка;
o Протокол за ВОП.
2.00.002
• Направена е оптимизация при конверсия на база/и данни, в които присъстват документи без съдържание;
• Направена е оптимизация в колони Количество и Цена при създаване и редакция на документ в следните направления:
- въвеждане на стойност с десетичен разделител „запетая“;
- възможност за извършване на директна калкулация в поле.
• Направена е оптимизация, изразена в отстраняване на грешно визуалзиране на Сума ДДС и Сума за плащане в справка Издадени документи;
• Направена е оптимизация при прехвърляне на данни на фирма от Microinvest Invoice.
2.00.001
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване стойността на ДДС и закръгления при издаване на документ/и с избран от посочените в списъка за избор формат на документа.
• Добавенa е възможност за експорт на плащания с карта в *.xml файл към счетоводство, меню Операции→Експорт към счетоводство;
• Направена е промяна при експорт в *.xml файл в следните направления:
- При експорт на документ/и с избран формат Документ без начисляване на ДДС и импорт в Microinvest Делта Pro се отразяват с Тип на сделка - Продажба и Операция по ДДС - Освободени доставки и Освободени ВОП;
- При експорт на документ/и с избран формат Документ с нулева ставка и импорт в Microinvest Делта Pro се отразяват с Тип на сделка - Продажба и Операция по ДДС -Облагаеми доставки с 0 % ДДС;
- Добавен е нов атрибут Втора забележка - извлича информация от поле Описание на сделката;
*При включена активна настройка Втора забележка в Microinvest Делта Pro – съдържанието в поле Описание на сделката попълва поле Втора забележка в прозорец Контиране.
• Добавено е ограничение при експорт към счетоводство – при генериране на експортните *.xml и *.txt файлове не се включват документ/и с избран формат Документ с произволна сума.
• Направена е визуална промяна в структура на данните за фирмата, меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
• Направена е оптимизация в начина на въвеждане на Банкови сметки, меню Редакция → Администриране → Моята фирма;
• Направена е визуална промяна в прозорец Партньори - групите от партньори са позиционирани в лявата част на прозореца;
• Направена е визуална промяна в прозорец Стоки - групите от стоки са позиционирани в лявата част на прозореца;
• Направена е оптимизация в модул Архивиране/възстановяване на фирма, меню Файл. В поле Директория за архивиране се извежда последно посочената папка за архивиране/възстановяване;
• Направена е промяна в съдържанието на съобщението при възстановяване на архив на база данни, меню Файл → Възстановяване на фирма;
• Напрвена е оптимизация при печат на Международен документ за фирми с голяма дължина на името;
• Направена е оптимизация на съобщението при създаване на нова фирма от потребител с ограничени права;
• Направена е оптимизация при попълване на поле Получател и поле Съставител при първоначално издаване на документ за нов партньор:
- поле Получател - попълва се МОЛ от картона на партньора, меню Редакция→Партньори;
- поле Съставител - попълва се МОЛ от данните на фирмата, меню Редакция→Администриране→Моята фирма.
1.02.027
• Добавена е нова справка, меню Справки → Продажби по стоки;
• Добавена е нова справка, меню Справки → Продажби по партньори;
• Направена е оптимизация в меню Операции → Експорт към счетоводство→ Експорт чрез .XML файл – експортират се само типове документи Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие;
• Направена е оптимизация при визуализация на стойността на ДДС, в експорт чрез .XML файл, при поставена отметка Цените на стоките са с включено ДДС, меню Други → Настройки → Основни настройки;
• Направена е оптимизация в меню Операции → Експорт към счетоводство → Експорт чрез текстов файл (.TXT), при поставена отметка Експорт на плащанията в брой;
• Направена е оптимизация при визуализация на данни в поле Ship To и Bill To при изготвяне на Международен документ.
1.02.026
• Направена е промяна в ситен текст на фактури, съгласно Закон за счетоводството обн. в ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 г.
• Направена е оптимизация в прозорци Архивиране и Възстановяване на фирма:
- визуална промяна на прозореца;
- генериране на архивен файл във формат *. zip при архивиране на базата данни;
- възможност за възстановяване от *.xml архивен файл.
• Добавени са нови възможности за експорт към счетоводство в меню Операции→Експорт към счетоводство:
- При направен избор за експорт чрез текстов файл (.txt) и поставена отметка на Експорт на плащания в брой се експортират и операции за разплащания на всички фактури, за които е отбелязан начин на плащане В брой.
- При направен избор за експорт чрез .xml файл е реализирана възможност за експорт на плащания в брой и експорт на количества.
* Експортът по количества е възможен след поставена отметка в меню Други→Настройки→Основни→Сметки за експорт към Microinvest Делта / Microinvest Делта Pro.
* При въведена номенклатура стоки в меню Редакция→Стоки и въведени сметки за експорт във всяка стока;
• Добавена е възможност в редакция на стоки да се сложи checkbox Услуга/без експорт по количества.
• Промяна на наименованието от Международна фактура в Международен документ.
• Добавена е възможност за създаване на:
- Дебитно известие -> Debit note;
- Кредитно известие -> Credit note;
- Проформа фактура -> Proforma invoice.
1.02.025
⦁ Добавена функционалност за извеждане на текст "оригинал" и "копие" в заглавната част на прозорците за разпечатване на документи, за постигане на яснота и по-лесно ориентиране от потребителя;
⦁ Направени са оптимизации в бланката за печат на документ Фактура;
⦁ Коригирано е несъответствие с възникване на грешка при преглед преди печат на документ.
1.02.024
• Добавена нова функционалност за автоматично добавяне на стоките към номенклатурата на Microinvest Invoice Pro при импорт на операции от Microinvest Склад Pro;
• Добавен е режим Показване на скрити стоки за визуализиране на стоки, които са въвеждани при изготвяне на документи без създаване в номенклатурата и стоки добавени при импорт от Microinvest Склад Про. Меню Редакция → Стоки;
• Добавен е режим Показване на скрити партньори за визуализиране на партньори, които са прибавени при импорт от Microinvest Склад Про. Меню Редакция → Партньори;
• Добавена е възможност за запомняне настройката на размерите на прозорец за избор на Стоки и Партньори при следващо отваряне през меню Операции → Издаване на Документ;
• Добавено е указателно съобщение за успешно записани данни за електронни документи. Изготвените файлове се записват в посочената в меню Други → Настройки → Електронни документи директория;
• Добавена е проверка за задължително попълнени данни за контакт при Изпращане на съобщение до Microinvest;
• Направена е оптимизация при зареждане на списъците със стоки и партньори за постигане на по-голяма бързина на работа при наличие на големи номенклатури;
• Направена е оптимизация при генериране на документите, извеждани от програмата, при наличие на изготвени доработки;
• Направена е оптимизация в логиката на Бързи команди на Помощен панел в меню Бърз импорт от Microinvest Склад Про;
• Направена е оптимизация в логиката на бутон за потвърждение на операцията при импорт на номенклатури от Microinvest Склад Про;
• Коригирано е несъответствие при визуализиране на справка Монитор на операциите;
• Коригирано е несъответствие за възникваща грешка в преглед преди печат на документ в определени ситуации.
1.02.023
• Добавена е възможност за възстановяване на архиви, създадени с версия 1.02.015 и след това;
• Оптимизирана е справка Издадени документи - при избор на тип документ Всички се обединяват позициите по документите от различен тип и един и същи номер;
• Коригирано е несъответствие в справките при получени разлики от закръгления;
• Оптимизиран е Експорт към счетоводството - при непопълно поле за описание към документа се екпортира текста от стоките по документа;
• Добавена е възможност за доработки за извличане на RTD документи в Excel;
• Оптимизирано е изпълнението на всички справки.
1.02.022
⦁ Промени в бланката на справка "Издадени Документи". При избор на отметката "Избор на детайлни редове" ще се показват позициите по документите;
⦁ Промени в бланката на справка "Стоки по документи";
⦁ Скриване на реда с ДДС % и сумата ако е избран документ с формат "неначисляване на ДДС";
⦁ Прибавяне на ДДС Номер на получател при издаване и печат на международна фактура;
⦁ Добавена възможност за избор на път при експорт към eFaktura в Други/Настройки/Електронни документи;
⦁ Прибавяне на текст за незадължителен подпис и печат за фактурата;
⦁ Прибавяне на настройка дали да се презаписват номенклатурите за стоки и клиенти при импорт от Склад Pro - Други/Настройки/Презапис на съществуващи стоки и партньори при импорт от Склад Pro;
⦁ Корекция на несъответствие - пропуск на импорт email на партньор след "Импорт на партньори от Склад Про".
1.02.021
⦁ Добавенo попълване на поле от документа "дата на падеж" при експорт към електронна фактура;
⦁ Промяна на визуализацията на документ "Протокол за ВОП" при печат - документът се визуализира като "Протокол по чл. 117 от ЗДДС";
⦁ Корекции в справките при визуализации на големи суми и текстове;
⦁ Коригирано несъответствие - грешна сума при издаване и печат на "Документ с произволна сума";
⦁ Коригирано несъответствие - неправилно изчисление на сумите в електронна фактура при избрана настройка "Цените на стоките са с включено ДДС";
⦁ Корекции по закръгленията на сумите;
⦁ Корекции по навигацията с клавишите при издаване/корекция на документ.
1.02.020
• Добавен тип на документ "Протокол за ВОП";
• Добавена справка "Стоки по документи";
• Добавена възможност за навигация между страниците на документ при преглед преди печат;
• Добавена възможност за промяна на датата на документа към днешна при трансформация на документ;
• Коригирано несъответствие при изтриване на стоки/партньори;
• Коригирано несъответствие с неправилно позициониране на иконите във визуален стил "Аромат на череши";
• Коригирано несъответствие при изтриване на група стоки/партньори, която не е празна.
• Коригирано несъответствие с реквизити, които не се запазват след натискане на бутона "Запис и нов" при издаване на документ;
• Коригирано несъответствие при въвеждане на електронна поща при редакция на партньор;
• Коригирано несъответствие при бърз импорт от Склад Pro;
• Коригирано несъответствие при инсталация на Invoice Pro на системи с вече инсталиран друг продукт от серията Pro (не може да се осъществи връзка с базата данни).
1.02.019
•    Добавен е бутон "Изчистване" за филтъра в прозорец Редакция на документи;
•    Добавена е възможност за редакция на стоки/партньори с двоен клик на мишката, както при редакция на документи;
•    Коригирано е несъответствие в справките при промяна на визуалния стил;
•    Коригирани са несъответствия в модул Архивиране/Възстановяване на база данни;
•    Коригирано е несъответствие със запис на невалидна ДДС група при отпечатване на фискален бон;
•    Коригирано е несъответствие в справка Издадени документи при въвеждане на днешна дата за крайна дата;
•    Коригирано е несъответствие с неправилно попълване на полетата Получател и Съставител с последните пет използвани стойности;
•    Коригирано е несъответствие при валидация на ЕИК за земеделски производители в модул Моята Фирма. Позволява запис с предупреждение;
•    Коригирано е несъответствие при опресняване на прозорец Редакция на документи след издаване, редакция или анулиране на документ;
• Коригирано е несъответствие при импорт на документи от Microinvest Склад Pro - прозорецът за импорт се затваря след импорт;
• Коригирано е несъответствие при импорт на документи от Microinvest Склад Pro от база данни с номерация по обекти;
• Коригирано е несъответствие с неправилно попълване на дата на документ при импорт от Microinvest Склад Pro;
• Коригирано е несъответствие при импорт на стоки с нестандартен ДДС от Microinvest Склад Pro;
• Коригирано е несъответствие при въвеждане на партньори с еднакви имена;
• Оптимизирано е поле за избор на партньор в прозорец Редакция на документ;
• Оптимизиран е раздел Бързи команди в Помощния панел;
• Оптимизиран е раздел Съобщения в Помощния панел.
1.02.018
1. Коригиран е проблем с ненужно създаване на паразитен файл text.xml при стартиране на програмата.
2. Коригиран е проблем с некоректно изчисляване на ДДС при експорт към счетоводство.
1.02.017
1. Добавена е пълна съвместимост на архивите, създадени с версия 1.02.015 и следващи версии.
2. Подобрена съвместимост с Microsoft Windows 8.
3. Коригиран проблем с избор на партньор при издаване на документ.
1.02.016
1. Добавена възможност за изписване на НЕОГРАНИЧЕН брой символи за име на стока.
2. Добавена фукнционалност за избор на документ за редакция с двоен клик в списъка с документи.
3. Добавени са нови визуални стилове.
4. Оптимизиран модул "Импорт от Склад Pro" при работа с големи бази данни.
5. Коригиран проблем при изтриване на банкова сметка в модул Моята Фирма.
6. Коригирано невалидно съобщение в прозорец "За Microinvest Invoice Pro".
7. Коригиран проблем при дефиниране на нов потребител в модул "Потребители".
8. Коригиран проблем с автоматичното подсказване за имена на стоки и партньори в прозорец Издаване на документ.
9. Коригиран проблем със загуба на цената при промяна на име на стока при редакция на документ.
10. Коригиран проблем при тип на операцията по ДДС 9% в модул "Експорт към счетоводство".
11. Коригиран проблем с неправилни закръгления на суми при издаване на документ.
12. Коригиран проблем при промяна на формата на количествата в програмата.
1.02.015
1. Добавена е номенклатура от потребители и разграничаване на номерациите по документи по потребител.
2. Добавена е автоматична проверка за нови версии.
3. Добавена е интеграция с Microinvest Валидатор.
4. Добавена е форма за съобщаване на проблем или предложение към екипа на Microinvest.
5. Добавена е връзка с Касов Сървър за печат на фискален бон при издаване на документ.
6. Добавена е последна версия на Microsoft SQL Server 2008 при нова инсталация.
7. Коригирано е несъответствие с различни режими по ДДС при експорт към счетоводство.
8. Коригирано е несъответствие при импорт на документи от Microinvest Склад Pro.
9. Усъвършенстван е потребителският интерфейс.
10. Усъвършенстван е изгледът на справките.
11. Подобрена е съвместимостта с всички 32- и 64-битови версии на Microsoft Windows.
1.02.014
1. Коригиран проблем с неправилно разпределение на стоките в ДДС Група 9%.
1.02.013
1. Интеграция на системата за електронно фактуриране на Prepiska Finance.
2. Коригирано несъответствие при избор на дата на данъчното събитие при издаване на документ.
3. Коригиран проблем с генерирането на бланки за документи и справки.
1.02.012
1. Добавена ДДС Група 9%.
1.02.011
1. Оптимизиран модул за Електронна фактура.
2. Добавено поле за електронна поща в модул Партньори.
1.02.010
1. Експорт към Ажур-L.
2. Два нови визуални стила - Зелен и Индиго.
3. Поправка на открити несъответствия.
1.02.009
1. Съвместимост с базата данни на Microivnest Делта Pro.
2. Отстранен проблем при експорт към Microinvest Делта.
3. Поправка на открити несъответствия.
1.02.008
1. Подреждане по азбучен ред на групите със стоки и партньори.
2. Закръгляване на цените след втория знак след запетаята в експорт към Делта.
3. Отстранен проблем при преинсталация на SQL Server.
4. Отстранен проблем с печат на документи при 64-битов Windows.
5. Отстранен проблем при Възстановяване на Архив от предишна версия.
6. Отстранен проблем при изписване на сумата словом в бланката за документ.
7. Коригиран процент на ДДС в бланката за документ при стоки със 7% ДДС.
1.02.007
1. Отстранен проблем при Възстановяване на Архив от предишна версия.
2. Отстранен проблем при печат на документи с изключена опцията Преглед на документите преди печат.
1.02.006
1. Поле за дата на падеж в документите.
2. Поле за ДДС номер в документ Международна фактура.
3. Подобрена функция за конверсия на фирма от Microinvest Invoice.
4. Поправка на открити несъответствия.
1.02.005
1. Импорт на стоки и партньори от Microinvest Склад Pro.
2. Експорт на документи към Microinvest Делта по групи стоки в предварително зададени сметки.
3. Поле за описание на сделката във формата за международна фактура.
4. Сумиране на количествата в справка Издадени документи при избран филтър по стока.
5. Отстранен проблем с автоматично попълване на полето за избор на стока в прозореца за редакция на документ.
1.01.004
1. Добавен е удобен дневник на несъответствията в менюто Помощ.
2. Подобрена е функцията за преобразуване на фирма от Microinvest Invoice.
3. Поправен е проблемът, заради който Invoice Pro се разпознава като вирус от някои антивирусни програми.
1.00.003
1. Възможност за работа с повече от една банкови сметки.
2. Монитор на операциите.
3. Автоматично попълване на Място на сделката, Тип плащане и Съставил спрямо последните използвани.
4. Точност на сумите до шести знак след десетичната запетая - премахва разминаванията при малки продажни цени от типа на 0.1735.
5. Команден параметър /nologo за премахване на логото при стартиране.
6. Сортиране на номенклатурите във възходящ и низходящ ред.
7. Трансформация от всеки към всеки тип документ.
8. Режим на печат само на копие на документ.
9. Меню за формат на документите в прозореца за издаване на документ - Стандартен, Документ без начисляване на ДДС, Документ с нулева ставка, Документ с произволно ДДС и Документ с произволна сума.
10. Променени бланки за документите, съответстващи на най-актуалните счетоводни изисквания.
1.00.002
1. Възможност за издаване на международна фактура.
2. Поправка на открити несъответствия.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X