3.04.715
1. Добавени са отчетни периоди 2013 г. и 2014 г. в програмата;
2. Направена актуализация на кодовата таблица със стоки, според изменения на Комбинираната номенклатура за 2013 г.
3.03.714
1. Добавено е създаване и разпечатване на Intrastat декларации
2. Добавена нова система за автоматично номериране и подреждане на редовете
3. Добавен е механизъм за валутно преизчисляване на стойностите
4. Изградена е система за импорт на данни от Excel
5. Направена е проверка и отстраняване на невалидните стойности
6. Добавен е вграден импортен модул за импорт на файлове от Excel
7. Отстранени са границите на листа при експорт в Excel
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X