1.00.010
Във връзка с промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 19 Юни 2020г., в сила от 01.07.2020г. относно намаляване на ставката за данък добавена стойност от 20% на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, отдаване под наем на площадки за къмпинг или каравани; ресторантьорски и кетъринг услуги; книги; бебешки храни и пелени във версия 1.00.010 и версия 1.00.100 – СУПТО е направена следната оптимизация:
• Добавена нова функционалност за начисляване на ДДС ставка 9% за хотелски удобства, предлагани на рецепция при продажба на услуги извън туристически пакет. Добавена колона ДДС ставка: Модул Цени на услуги. Прилага се индивидуална ставка, спрямо конкретно предлаганата услуга;
• Добавена нова функционалност при връзка с ресторантски софтуер Microinvest Склад Pro Light. Изградена възможност за разделяне на сметки, постъпващи от ресторант с две отделни ДДС ставки. Не се изискват специални настройки от потребителя. При приключване на сметка в Microinvest Склад Pro Light, която ще бъде заплатена на рецепция, в детайлите на стаята се добавят редове за консумация от ресторант, с разделени ДДС ставки. (Например при консумирани в ресторант храна и алкохол, в стаята в Microinvest Хотел Pro, ще се визуализират 2 отделни реда: 1. Консумация ресторант (за храна - 9% ДДС ставка), 2. Консумация ресторант (за алкохол - 20% ДДС ставка);
• Добавен нов модул „Управление на касов апарат“ в меню Други. В тази секция са налични възможности за извеждане на:
✓ Внасяне/Извеждане на суми от касов апарат;
✓ Изготвяне на дневни отчети от касов апарат – Z – отчет и X – отчет;
✓ Месечни отчети от касов апарат – кратък или пълен отчет спрямо текущ или предходен месец;
✓ Отчет по номер на КА – кратък, пълен;
✓ Отчет за период – кратък, пълен;
✓ Дубликат на последно издаден фискален бон;
• Оптимизация в модул Документи. Добавено съобщение за обвързаност на операция/стая при издаване на документи;
• Оптимизация при визуализирането на Туристически данък на печатни документи: Фактура, Кредитно и Дебитно известие;
• Оптимизация на въвеждането на гости: възрастни/ деца при резервация/настаняване на стая;
• Оптимизация при въвеждането на авансово плащане, което е равно на цялата стойност на резервацията/настаняването. Позволява предварително плащане на цялата сума на стаята;
• Добавен нов филтър „По обект“ в модул Документи. Редакция – Документи – филтър Обект;
• Оптимизация на Обща справка платени сметки - обновени филтри по дата и час за бързо търсене на платени сметки с различни типове на плащане;
• Оптимизация на „Справка Пансион“.
1.00.009
• Добавен комбиниран инсталатор за избор на версия за инсталация 1.00.009 или 1.00.100 – СУПТО. Преминаването от версия 1.00.100 – СУПТО към 1.00.009 е невъзможно. Версия СУПТО изисква задължително наличие на връзка с фискално устройство! СУПТО версия № 790 от списъка на НАП.
• Добавена опция за настройка на Фискални Устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП (Меню Настройки – Устройства).
• Оптимизация на бързодействието на модул „Операции“ – оптимизирано бързодействието на бутоните за запис, добавяне, разплащане, проследяване на детайлите по операции.
• Оптимизация на модул „Потребители“ – добавена обвързаност с обект, работно място, имена, пароли и права на потребители.
• Оптимизация на „Потребителски права“ – настройка на потребител към потребителска група с определени права и рестрикции.
• Добавен „Одиторски профил“ – достъп до конфигурационната и справочна част на софтуера.
• Добавена опция за създаване на „Работни места“. Редакция – Обекти – Работни места.
• Оптимизация на модул „Обекти“ – опция за задаване на различен размер на туристически данък за различните обекти, добавен Идентификатор ЕСТИ – за обвръзка със ситемата за Единна туристическа информация. Обвързаност на обекти към потребители и работни места.
• Оптимизация на всички номенклатури – съхраняване в базата данни на всички създадени, отказани или изтрити записи на номенклатури.
• Оптимизация на ценови листи и ценообразуване – управление на периоди, отстъпки за допълнителни лица, ценообразуване при настаняване на деца, туристически данък.
• Оптимизация на ценови правила – ценообразуването при наличие на ценови правила за брой и тип стаи.
• Добавена проверка за връзка с Фискално Устройство при резервация/настаняване/разплащане. За версия 1.00.100 – СУПТО, се изисква задължителна връзка с ФУ при създаване на операции.
• Генериране на УНП – съгласно изискванията в Приложение 29 на Наредба Н:18. Уникален номер на продажбата съдържа данни за: сериен номер на фискално устройство, код на оператор, пореден номер на продажбата за това фискално устройство.
• Оптимизация на драйвери на Касови апарати – работа с всички Фискални устройства, одобрени от НАП.
• Добавена настройка за визуализиране на УНП на печатен документ. Настройки – Основни – Печат на УНП в документ.
• Добавена опция за частични плащания на нощувки или услуги. Добавена колона „Частично плащане“ в операции, която предоставя опция да се плати и отпечата документ за част от дължимата сума на ред.
• Добавена опция за авансови плащания, издаване на документи към авансови плащания, окончателни разплащания на дължима сума по стая с прихващане на аванс.
• Добавен нов метод при печат на фискални бонове при частични, авансови и окончателни плащания.
• Добавена нова логика за анулиране на резервации. Съхранение в базата данни на всички отказани и анулирани операции и действия на операторите.
• Добавена опция за Сторниране на фискални бонове – през стая в режим Резервация/Настаняване и през модул Документи.
• Добавена опция за сторниране на частични, авансови и окончателни плащания. Сторниране на издадени фискални бонове към тези плащания.
• Добавен метод за сторниране на операции, създадени в програмата, преди версия СУПТО – с придобиване на УНП, съгласно изискванията на Наредба Н:18 – УНП:ОО000-0000-0000000
• Оптимизация на модул Групово настаняване – предоставена е възможност за създаване на няколко резервация към едно и също лице, генериране на УНП на всяка отделна резервация, проследимост на създадените резервации.
• Оптимизация на номератори на документи – създадена опция за гъвкави диапазони на документи, обвързаност на обект и диапазон номерации на документи.
• Добавена опция за създаване на документи Кредитно известие/Дебитно известие. Редакция – Документи – Нов – Тип документи: Кредитно известие/Дебитно известие и връзка към Номер на документ (фактура).
• Отпечатване на Сторно бон при Кредитни известия – при начини на плащане изискващи издаване на фискален бон, създаването на Кредитно известие отпечатва Сторно фискален бон.
• Отпечатване на Фискален бон при Дебитни известия – добавена опция за печат на фискален бон при създаване на Дебитно известие към фактура с начин на плащане, изискващ издаването на такъв.
• Добавена нова секция справки „Национална агенция за приходите“:
 Добавена справка „Лог на действията на потребителите“ – проследяване на всички промени по операциите с данни за предишно и текущо състояние.
 Добавена „Справка обща справка платени сметки“ – предоставя данни за всички операции и документи, сторнирания, задължения по тях.
 Добавена „Справка данни за плащанията по продажбите“ – предоставя информация за всички минали и текущи плащания по операциите на база издадени платежни документи.
 Добавена „Справка детайлни данни за продажбите“ – съдържа детайлна информация за вида и броя нощувки, услуги, консумации от ресторант.
 Добавена „Справка сторнирани продажби“ – визуализира всички сторнирани плащания в програмата.
 Добавена „Справка анулирани продажби“ – съдържа данни за всички анулирани, отказани резервации и неприключени продажби.
 Добавена „Справка номенклатури“ – разделена на категории за партньори, клиенти, видове операции, потребители и потребителски роли с данни за дата на тяхното активиране и деактивиране.
• Оптимизация на „Финансова справка“ – добавяне на колони Сторнирани, Кредитни/Дебитни известия.
• Оптимизация на „Справка Пансион“ – добавена проверка за специален пансион за деца, проследяване на брой възрастни и брой деца при изхранване.
• Оптимизация на „Справка Документи“ – добавени колони за Данъчна основа и ДДС разделени по групи, гъвкави филтри при търсене на документи.
• Оптимизация на справки „Регистър настанени туристи“, „Декларация по чл.116“, „Резервации“, „Пристигащи/Заминаващи“, „Обща справка платени сметки“.
1.00.008
• Добавен експорт към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация):
✓ Възможност за експорт на CSV файл по зададен шаблон с опция за директен импорт в системата на ЕСТИ.
• Оптимизиране на връзка с фискални устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП.
• Оптимизиран прозорец „График заетост“:
✓ Оптимизиране на интерфейса;
✓ Добавени нови статуси и цветове;
✓ Добавен статус за Анулиране на резервация;
✓ Добавен статус за Блокиране на стая – от дата до дата и с конкретна причина за блокирането – служебна стая, ремонт и др.
• Оптимизация на модул „Операции“:
✓ Възможност за до - настаняване на гости;
✓ По-ранно напускане;
✓ „Анулиране“ на платени резервации;
✓ „Преместване“ от стая в стая;
✓ Разделяне на дължимите суми по групи – нощувки/услуги;
✓ Добавено „Авансово плащане“ с опция за избор на ДДС група на внесените предплащания.
• Оптимизиране на работа с Туристически пакети - разпределение на пансион по дати и брой хора.
• Добавена опция за настаняване на деца с възрастови групи.
• Оптимизиране на прозорец „Разплащания“ - опция за разплащане на целия престои или на определени услуги и нощувки.
• Добавен модул „Групово настаняване“:
✓ Позволява бърза и лесна резервация на големи групи от гости чрез избор на дати на престои и брой гости;
✓ Програмата автоматично предлага свободните стаи спрямо зададения капацитет на гостите и избраните дати за престои;
✓ Възможност за избор стая за резервиране, различна от автоматично предложените.
• Добавена функционалност за резервация/настаняване с предходни дати.
• Оптимизиране на модул „Партньори“:
✓ Добавяне на опция за маркиране на партньор като туроператор;
✓ Добавяни опции за маркиране на банкови сметки.
• Оптимизиране на модул „Ценови листи“:
✓ Възможност за конфигуриране на гъвкава ценова политика, отстъпки за допълнителни легла, отстъпки за деца или специални клиенти;
✓ Работа с ценови листи по туроператори;
✓ Ценови листи „За стая“ и „За човек“;
✓ Ценови листи по Обекти.
• Оптимизация в модул „Клиенти“:
✓ Добавена опция за създаване на „Атрибут“ към клиент/гост;
✓ Възможност за гъвкаво определяне на ценови политики и отстъпки;
✓ Оптимизиране на броя държави при настаняване на чужденци;
✓ Интеграция с четец на лични документи – автоматично попълване на данните за настаняваните гости посредством тяхното сканиране на устройство.
• Оптимизиране на фискални бонове при печат на авансови плащания в различни ДДС групи.
• Добавен модул „Работни места“.
• Оптимизация на модул „Обекти“:
✓ Опция за добавяне на Туристически данък към обект;
✓ Възможност за заключване на потребители към обект.
• Добавен модул „Инвентар“:
✓ Задаване на инвентар към всяка стая;
✓ Задаване на количества от всяка вещ налични в помещението.
• Оптимизация на модул „Хотелски удобства“:
✓ Добавяне на индивидуални предлагани от хотела услуги;
✓ Конфигуриране на цени на предлаганите услуги.
• Оптимизиране на модул „Документи“:
✓ Опция за издаване на документ посредством прикачване на конкретна стая, която е настанена, резервирана или вече освободена;
✓ Добавен документ „Квитанция“;
✓ Визуализиране на Сума на документа в списъка с издадени документи;
✓ Опция за търсене на документ по дати, име на партньор, тип документ.
• Оптимизация на връзката с Microinvest Склад Pro:
✓ Добавени проверки за свързаност;
✓ Добавена проверка за настанена стая – всички стаи, които все още не са настанени, не са видими в Ресторантски модул и на тях не могат да бъдат изпращани сметки;
✓ Стаята е активна за трансфер на сметка само в режим „Настанен“.
• Оптимизация на модул „Справки“:
✓ Добавени филтри по дати и обект във всички справки;
✓ Експорт в Excel файл на всички справки;
✓ Оптимизация на справка „Регистър настанени туристи“;
✓ Доработена справка „Пансион“ – допълнителна колона за пансион при настаняване/резервация на деца;
✓ „Финансова справка“ – добавени колони за Платена сума, Авансови плащания и дължим Остатък;
✓ Добавен филтър в „Справка документи“ за търсене по партньор, тип документи или начин на плащане;
✓ Добавена справка „Обща справка платени сметки“ – опция за проследяване на плащанията по часове и видове плащания, разпределение по българи и чужденци.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X