12
⦁    Добавена е възможност за изтриване на няколко документа в прозорец Класифицирани документи:
* Първо се маркират всички документи със стандартните опции в Windows - (Ctrl + маркиране, Shift + маркиране, Ctrl + A) и с десен бутон се избира Изтриване на документ;
⦁    Добавено е предупредително съобщение при изтриване, показващо общия брой документи, които ще бъдат изтрити;
⦁    Оптимизирано е наименованието на валутата в прозорец Класифицирани документи - вече се използват международните кодове за валута;
⦁    Добавена е възможност за попълване на букви и символи в полето номер на документ;
⦁    Оптимизирана е работата с файлове в състояние read only;
⦁    Добавен е нов екран с информация за текущ абонаментен план и оставащ брой документи за OCR;
⦁    Увеличен е броя редове в една контировка от 5 на 50.
11
·    Добавено е автоматично попълване на данните за настройка към MSSQL Server при първоначално зареждане на прозореца.
·    Направена е оптимизация в извеждане на стойности за тип документ Кредитно известие (КИ) в .XML файл.
·    Направена е оптимизация при автоматично разпознаване на документ, бутон OCR за документи с различен формат на датата от този на системата.
·    Направено е по-стриктно разпознаване и попълване на стойностите по документ с избор на шаблон на операция за осчетоводяване.
·    Премахнато е автоматично попълване на поле Протокол по ЗДДС с тип ВОП при избор на шаблон.
·    Направена е оптимизация при експорт на данни за тип Операция по ЗДДС, след промяна на тип Протокол по ЗДДС.
·    Направена е оптимизация в извеждане на стойността на ДДС при избран тип Услуга от ЕО в поле Протокол по ЗДДС.
10
⦁    Добавена е възможност за избор на тип сървър, меню Настройки:
⦁    SQL Server Compact – препоръчва се при работа с едно работно място или няколко работни места с индивидуална база от данни за всяко;
⦁    SQL Server (MSSQL) – препоръчва се при работа с няколко работни места с една база данни;
⦁    В инсталационния пакет на Sendera е добавен автоматичен инсталатор на MSSQL Server 2014 Express. Изпълняване на функцията се извършва с избор на опция Инсталиране на SQL Server;
* При системи, които вече имат инсталиран MSSQL сървър, няма да настъпи никаква промяна. Инсталаторът Не прави ъпгрейд/обновяване на сървъра, остава съществуващият до момента;
⦁    Добавена е възможност за конвертиране на база данни от SQL Compact към MSSQL, меню Настройки, таб SQL Server;
⦁    Добавена е възможност за избор на роля при вписване в Sendera, меню Настройки:
⦁    Собственик – има пълни права за създаване и изтриване на база данни с фирми;
⦁    Служител – може да работи само със създадените от собственика фирми. Има ограничени права за създаване и изтриване на база данни с фирми.
⦁    Добавена е възможност за избор на валута при обработка и редакция на класифицирани документи, меню Обработка на файлове и меню Класифицирани документи – при избор на различна валута от BGN към счетоводните сметки освен сума в лева, са изведени полета за ръчно въвеждане на валутен курс и валутна сума;
* За сметките, които не са валутни не се посочват стойности за валутен курс и валутна сума. По този начин при експорт към счетоводството не се създават данни за валутни детайли;
⦁    Добавена е логика за автоматично преизчисляване на полетата за сума, валутен курс и валутна сума;
⦁    Добавени са нови счетоводни шаблони за операции във валута, меню Обработка на файлове:
⦁    Покупка на стоки във валута;
⦁    Покупка на услуги във валута;
⦁    Продажба на стоки във валута;
⦁    Продажба на услуги във валута;
⦁    Добавена е възможност за издаване на Протокол по ЗДДС към документ, меню Обработка на файлове:
⦁    ВОП;
⦁    Услуга от ЕО;
⦁    Доставка по чл. 163а по част I;
⦁    Доставка по чл. 163а по част II;
⦁    Автоматично попълване на поле Забележка при избор на Протокол по ЗДДС. Съдържанието в полето отразява типа избран протокол;
⦁    Добавена е функция калкулатор в полетата със стойност. Функцията осигурява възможност за извършване на математически изчисления като събиране, изваждане, умножение, деление и др.;
⦁    Разширена е извежданата информация при експорт в MS Excel на данните от екран Класифицирани документи;
⦁    Добавен е филтър с предефинирани периоди, меню Класифицирани документи;
⦁    Добавено е информационно поле с ID (Потребителски номер) и описание на текущия план на потребителя. Полето е позиционирано в долния ляв ъгъл в лентата на програмата;
⦁    Добавена е индикация за съвпадение на паролите при регистрация на потребител в Sendera.
9
• Разширено разпознаване на документи с нови шаблони.
• Оптимизация на програмата при скенери Canon.
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на шаблон.
• Подобрена навигация между полетата в програмата.
8
• Направена е оптимизация при разпознаване и обработка на документи през OCR системата.
• Направена е оптимизация в бързината на разпознаване на документи през OCR системата.
• Направена е оптимизация при автоматично попълване на шаблон.
7
• Добавена е настройка за автоматично изпращане на обработени документи към Microinvest Делта Pro в Експорт на документи. Функцията се активира при запис на нов документ или при редакция на съществуващ.
• В Класифициране на документи е добавена опция за масова редакция на полета Месец за експорт и Статус. Новата функция става активна при маркиране/избиране на повече от един документ.
• Оптимизирана OCR услуга за обработка на фактури към физически лица с ЕГН или петнадесет девятки в ЕИК или ДДС номер на фактурата.
• Оптимизиран метод за разпознаване на документи към физически лица и автоматично попълване на данни.
• Оптимизирано е попълването на суми в Дт/Кт, след оптично разпознаване на документи, за фирми без регистрация по ЗДДС.
• Оптимизирана е работата с предефинирани шаблони за фирми, които не са регистрирани по ЗДДС.
• Актуализирана е основна инфраструктура на услугата за оптично разпознаване (OCR).
6
• Оптимизиран експорт на документи при различни месеци за експорт.
• Разширено разпознаване на вида на документите според тяхното разширение.
• Оптимизация на програмата при скенери Canon.
• Разпознаване на международни документи от Facebook и Google.
• Прецизно идентифициране на ЕИК спрямо телефон при някои от фактурите.
• Добавени са много нови бланки на фактури от различни издатели.
• Подобрена навигация между полетата в програмата.
5
• Централизиран избор на активна фирма.
• Добавен е месец за експорт при операциите.
• Визуализация на активния имейл.
• Автоматично попълване на суми при ръчен режим на попълване.
• Работа с отрицателни суми.
• Разширено разпознаване на документи с нови шаблони.
• Ускоряване на работи при високо натоварване.
• Улеснена актуализация при нова версия.
4
• Отстранен проблем със сканиране на много документ.
• Добавена възможност за избор на папка за експорт.
• Добавена възможност за генериране на PDF файл с обработени документи.
• Добавен прогрес при по-продължителни операции.
• Добавена възможност за получаване на забелжка при изпращане на снимка от Sendera Mobile.
3
• Разширен набор от документи за OCR разпознаване.
• Автоматично определяне на партньора по сделката.
• Добавена е проверкa за невалиден контрагент по сделката.
• Добавена е проверка за неправилно получена фактура.
• Оптимизация на въвеждане на датите от документа.
• Ускорено разпознаване на документите.
• Подобрена интеграция с мобилното приложение.
• Директен експорт към Microinvest Делта Pro.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X