Микроинвест притежава следната система, която има регистрация с полезен модел:

 

„СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕН МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПАЦИЕНТИ И КОНСУЛТАНТИ“;


Характеристики на системата:

Настоящият полезен модел се отнася до система за отдалечен мониторинг и комуникация между пациенти и консултанти, който ще намери приложение в медико - социалното обслужване на населението и по - специално при обслужване на старчески домове и хосписи.Настоящата система осигурява лесна двустранна комуникация между пациенти и наблюдаващ персонал, като осигурява възможност за повикване, аудио връзка, видео комуникация и предаване на разнородни цифрови данни. Системата има допълнителни възможности за картотекиране и управление на бази от данни със структурирана информация в различни категории – клиенти, персонал, работни графици, списък на комуникационните сесии и статус на самата система. Създадена е възможност за съхранение на данните, архивиране на локални и отдалечени носители, както и възможност за динамични справки в реално време и за хронология на минали събития. Освен това, системата притежава възможност за въвеждане на графици на работа на специалистите, като по този начин управлява правилното разпределение на задачите. Едновременно с това, системата може автоматично да пренасочи запитване към специалист, дори ако той в момента не е на територията на обекта. Въвеждането на графици се осъществява на времеви принцип – месец, седмица, ден и час и може да се зададе като набор от повторяеми събития.

 

Допълнителни ресурси: 


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X